Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  DSCF0025.jpg 196352_302925389810719_11341169_n.jpg 66420_302128403223751_1837566213_n.jpg 532276_280850708684854_1111517353_n.jpg 59157_280849645351627_1204275712_n.jpg DSCF6286.jpg Trang8jpg_071622.jpg Trang11jpg_071629.jpg 83_TCV_169.jpg Muraille_de_chine_9_modifie.jpg Taj_mahal_9_modifie.jpg Chauau1jpg_032611.jpg ANH_GIA_DINH_150.jpg ANH_GIA_DINH_123.jpg ANH_GIA_DINH_119.jpg 20120113095359rongphunhoa.jpg Cd91qua2.jpg 11092111tet6.jpg Cd91qua1.jpg Photoasang3.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Trần Cao Vân.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ANH 7 Hk2 2012-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:14' 09-04-2013
  Dung lượng: 82.0 KB
  Số lượt tải: 1730
  Số lượt thích: 0 người
  REVIEW THE SECOND SEMESTER
  English 7 (2012-2013)
  A . Language focus:p
  I. Choose the best answer:
  1. Children shouldn’t spend too much their time ……………playing video games.
  a. of b. on c. in d. at
  2. You must ………….your homework before going to class.
  a. finishing b. to finish c. finished d. finish.
  3. Peter is a…………..tennis player. He plays skillfully.
  a. good b. skillful c. careful d. slow
  4. We mustn’t play video games too much because they can be………………
  a. addict b. addictive c. addiction d. addicted
  5. Hoa doesn’t like durians and I …………., either.
  a. don’t b. doesn’t c. do d. does
  6. My brother prefers………… part in sports activities to watching them.
  a. take b. taking c. took d. takes
  7. How………….are you? →I’m 40 kilos.
  a. heavy b. tall c. high d. weight
  8. I’m going to go to the movies tonight, and …………………….
  a. Lan does, too b. So Lan is c. Lan is, too d. Neither is Lan.
  9. My aunt is a _______. She made the dress for me yesterday.
  a. farmer b. worker c. dressmaker d. teacher
  10 Last week, The Robinsons ______ Tri Nguyen Aquarium in Nha Trang.
  a. visit b. visited c. will visit d. are visiting
  11. I like pork, and ______.
  a. My brother doesn’t either b. My brother is, too
  c. Neither does my brother d. So does my brother
  12. Vegetables often have dirt ______ the farm on them, so you wash them carefully.
  a. at b. from c. for d. between
  13. Hoa decided _______ how to use a sewing machine.
  a. learn b. learning c. to learn d. learned
  14. Yesterday, I _______ sick. I had a headache.
  a. am b. was c. were d. is
  15. You can buy pork, beef and chicken at the ______.
  a. meat stall b. fruit stall c. vegetable stall d. bookstore
  16. There are many kinds _______ programs on TV.
  a. from b. at c. of d. to
  17. You ought to _______ your homework before going to class.
  a. doing b. did c. to do d. do
  18. Would you like _______ dinner at my house tonight? → Yes, I’d love to.
  a. to have b. have c. having d. has
  19. Add _______ salt to the spinach, please.
  a. too many b. too much c. a little d. a few
  20. ________ do you play video games? → Not often, once a week.
  a. How much b. How c. How often d. How many

  II. Matching:

  (A)p
  1. Why didn’t Lan come to school yesterday?
  2. How often do you play video games?
  3. I don’t like papayas, and . . . . .
  4. Do you like the countryside? Why? Why not?
  5. What kinds of music do you like?
  6. Did you see a movie last night?
   (B)
  a. No, I didn’t. I saw cartoons.
  b. Neither does he.
  c. I like pop music.
  d. Because she was sick.
  e. Not often, once a week.
  f. Yes, I do. Because it is quiet.
  
  (A)p
  1. What did you drink yesterday?
  2. Minh had a toothache, so he . . .
  3. Did you watch a cowboy movie 2 days ago?
  4. Where were you last week?
  5. What kinds of programs do you like on TV?
  6. How often do you go to the amusement
   
  Gửi ý kiến