Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  DSCF0025.jpg 196352_302925389810719_11341169_n.jpg 66420_302128403223751_1837566213_n.jpg 532276_280850708684854_1111517353_n.jpg 59157_280849645351627_1204275712_n.jpg DSCF6286.jpg Trang8jpg_071622.jpg Trang11jpg_071629.jpg 83_TCV_169.jpg Muraille_de_chine_9_modifie.jpg Taj_mahal_9_modifie.jpg Chauau1jpg_032611.jpg ANH_GIA_DINH_150.jpg ANH_GIA_DINH_123.jpg ANH_GIA_DINH_119.jpg 20120113095359rongphunhoa.jpg Cd91qua2.jpg 11092111tet6.jpg Cd91qua1.jpg Photoasang3.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Trần Cao Vân.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Ktra Anh 7 - 15 lần 5A - 2012-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:44' 10-03-2013
  Dung lượng: 42.5 KB
  Số lượt tải: 178
  Số lượt thích: 0 người
  HONG SON SECONDARY SCHOOL
  Full name: ……………………………..
  Class: 7…….…
  THE FIFTEEN – MINUTES TEST
  SCHOOL YEAR: 2012 –2013
  SUBJECT: ENGLISH 7
  CODE: KT15751213
  TEST 1
  Marks


  
  Teacher’s remark


  
  
  
  Choose and circle the best correct word or phrase. (6ms)
  (Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất) (6đ)
  Yesterday, Hoa and her aunt ................ to the market. a. go b. went c. going d. to go
  What’s the matter ................ you, Minh? a. in b. for c. with d. of
  Vegetables often have ................ from the farm on them. a. dirt b. medicine c. sugar d. salt
  What’s the matter, Hoa? - I feel sick. I ate ................ candy. a. a little b. a lot of c. many d. too much
  Did you do your homework last night? - ................................ a. Yes, I do. b. Yes, I did. c. No, I don’t. d. No, she didn’t.
  You must ................ a lot of water everyday. a. drink b. to drink c. drinking d. drank
  ................ buy a papaya and a pineapple. – Great. a. How about b. Let’s c. What about d. Why
  ................did Hoa and her aunt buy at the market? – Spinach and cucumbers. a. Where b. Why c. What d. When
  Spinach is very good for you but you must wash it ................ a. careful b. carefully c. good d. more
  After that, she ................ a pan and stir-fried the beef with vegetables. a. heat b. heated c. heats d. heating
  I didn’t ................ spinach last night. a. eat b. eating c. ate d. eats
  You can buy pork, beef and chicken at the ................ stall. a. meat b. fruit c. vegatable d. drink
  Fill “So, too, neither or either” in each suitable blank. (2ms)
  (Điền “ So, too, neither hoặc either” vào mỗi chổ trống phù hợp)
  I can speak English well and ................ can she.
  They don’t like eggs and ................ do we.
  I like pineapples and Ba likes pineapples, ................
  Bao doesn’t like bananas and Lan doesn’t like bananas, ................
  Arrange the cue words to complete the following sentences.(1m)
  ( Sắp xếp những từ gợi ý để hoàn thành các câu sau)
  I / awful / have / stomachache. / an
  …………………………………………………………………….
  is / There / in / kinds / sugar / food. / of / many …………………………………………………………………….
   
  Gửi ý kiến