Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  DSCF0025.jpg 196352_302925389810719_11341169_n.jpg 66420_302128403223751_1837566213_n.jpg 532276_280850708684854_1111517353_n.jpg 59157_280849645351627_1204275712_n.jpg DSCF6286.jpg Trang8jpg_071622.jpg Trang11jpg_071629.jpg 83_TCV_169.jpg Muraille_de_chine_9_modifie.jpg Taj_mahal_9_modifie.jpg Chauau1jpg_032611.jpg ANH_GIA_DINH_150.jpg ANH_GIA_DINH_123.jpg ANH_GIA_DINH_119.jpg 20120113095359rongphunhoa.jpg Cd91qua2.jpg 11092111tet6.jpg Cd91qua1.jpg Photoasang3.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Trần Cao Vân.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Phương pháp dạy học

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:24' 24-10-2009
  Dung lượng: 40.5 KB
  Số lượt tải: 18
  Số lượt thích: 0 người
  A.Âàût váún âãö:
  a/ lí do chọn đề tài.
  Lâu nay, ngành giáo dục chúng ta đang dần dần đỗi mới các phương pháp dạy và học. Để đáp ứng được nhiệm vụ ấy, sự đỗi mới bắt đầu không chỉ là quan niệm mà phải gắn vào hoạt động cụ thể. Bên cạnh sự đỗi mới của giáo viên còn cần có sự hợp tác của học sinh. Vấn đề tự quản của học sinh(Đặc biệt với các lớp 6,7) ở trường phổ thông cơ sở là vấn đề rất nan giải. Lâu nay, việc quản lí sinh hoạt 15 phút đầu giờ đã được đặt ra nhưng hoạt động có hiệu quả hay chưa hay chỉ là hình thức thì vấn đề này còn tuỳ thuộc ở mỗi lớp, mỗi giáo viên chủ nhiệm.
  b/ thực trạng ban đầu.
  Thực trạng ban đầu của phong trào sinh hoạt 15 phút đầu giờ thì chủ trương là rất tốt, phù hợp.
  -Thứ 1:nhằm mục đích thúc đẩy ý thức tự học tập và rèn luyện ở nhà của học sinh .
  -Thứ 2: Đưa học sinh vào tư thế chuẩn bị bước vào buổi học mới tốt và tự tin hơn.
  c/Tác hại.
  Thực tế cho thấy, nếu không có 15 phút sinh hoạt này sẽ khiến cho tình trạng học sinh đi trễ. Nhất là những ngày mùa đông, trời mưa , lạnh, học sinh dễ ngủ quên trong chăn ấm mà quên, đến lớp trễ, ảnh hưởng đến nề nếp của lớp học, ảnh hưởng đến giờ dạy của giáo viên, ảnh hưởng đến nề nếp chung của nhà trường.
  d/ nguyên nhân.
  Đề ra chủ trương sinh hoạt 15 phút đầu giờ với các nội dung: hát , điểm danh , kiểm tra tác phong , truy bài đầu giờ là rất tốt, nhưng việc thực hiện lại rất khó khăn bởi lẽ:
  Vãö khaïch quan coï thãø tháúy mäüt säú låïp hoüc coï neì nãúp thç viãûc sinh hoaût naìy âæåüc tiãún haình coï tráût tæû nghiãm tuïc, nhæng ráút nhiãöu låïp vaîn coìn tçnh traûng hoüc sinh chaûy nhäún nhaïo, noïi chuyãûn äön aìo ráút máút tráût tæû, hoüc sinh âi trãù, keí ra ngæåìi vaìo nãn viãûc sinh hoaût chæa täút vaí laûi âáy laì thåìi gian giaïo viãn coï thãø chæa coï màût trãn låïp, viãûc quaín lê chuí yãúu laì do ban caïn sæû låïp chè âaûo nãn tçnh traûng äön aìo ráút phäø biãún åí caïc låïp
  Vãö chuí quan: mäüt säú em hoüc sinh xem âáy khäng phaíi laì giåì sinh hoaût bàõt buäüc nãn tuyì tiãûn chaûy ra, chaûy vaìo, âàûc biãût mäüt säú em læåìi hoüc, khäng hoüc baìi , soaûn baìi åí nhaì thç caìng neï traïnh viãûc kiãøm tra hoàûc cäú yï caîi coü, hoàûc tçm cåï âi ra ngoaìi nhæ : Giàût gheí lau baíng, tæåïi næåïc cho cáy hoàûc tçm mäüt lê do naìo âoï âeí traïnh neï viãûc kiãøm tra truy baìi âáöu giåì. Vaí laûi âáy laì giåì hoüc sinh tæû quaín laì chênh båíi khäng phaíi häm naìo giaïo viãn chuí nhiãûm cuîng coï tiãút daûy trãn låïp âeí cuìng quaïn xuyãún låïp, häù tråü cho ban caïn sæû låïp. Âáy laì nguyãn nhán âaïng ngaûi nháút.
  B. Giaíi quyãút váún âãö.
  1. quaï trçnh caíi tiãún.
  Vç 15 phuït sinh hoaût âáöu giåì âaî tråí thaình näüi quy bàõt buäüc, vaì âæåüc thæûc hiãûn trong nhiãöu nàm nay, mäùi giaïo viãn chuí nhiãûm låïp âãöu coï caïch quaín lê hoüc sinh riãng. Baín thán täi cuîng âaî nhiãöu nàm tràn tråí vaì tçm giaíi phaïp âãø mong âaût kãút quaí nhæ yï, váûy nhæng vaîn phaíi coï thæûc nghiãûm vaì traíi qua nhiãöu láön âäøi måïi cho phuì håüp våïi thæûc traûng cuû thãø cuía tæìng låïp måïi tháúy âaût âæåüc hiãûu quaí nhæ yï muäún. Täi âaî laìm nhæ sau:
  a/ láön âáöu tiãn täi âaî thæûc hiãûn:
  -thæï nháút täi táûp huáún cho caïn sæû bäü män, caïn bäü låïp caïch thæïc täø chæïc thæûc hiãûn:
  Caïc täø træåíng xeî truy baìi cuía täø viãn mçnh .
  -Thæï hai låïp phoï, låïp træåíng laûi coï quyãön truy baìi cuía caïc täø træåíng täø phoï. Nhæ váûy viãûc kiãøm tra chè haûn heûp trong mäüt säú em coï chæïc nàng, quyãön haûn. vç thåìi gian quaï ngàõn, cäng viãûc laûi quaï nhiãöu nãn täø træåíng khäng laìm xuãø . Vaí laûi viãûc kiãøm tra bë chäöng cheïo nãn khäng coï hiãûu quaí. Caïc em khäng truy baìi hãút táút caí caïc thaình viãn trong låïp âæåüc, cho nãn viãûc læåìi hoüc baìi vaì laìm baìi váùn thæåìng xuyãn xaíy ra, vaì nhæ váûy, kãút quaí hoüc táûp cuía låïp xeî khäng cao. Caïch naìy, coi nhæ âaî tháút baûi vç hiãûu quía khäng cao.
  b/Láön thæï hai:
  Täi caíi tiãún laûi bàòng caïch sau:
  -Thæï nháút : viãûc truy baìi âáöu giåì ráút cáön thiãút nhæng nãúu chè coï ban caïn sæû låïp hoaût âäüng thç khäng laìm xuãø cäng viãûc trong thåìi gian quaï ngàõn nãn täi âaî phán cäng caïc thaình viãn trong låïp thaình tæìng càûp mäüt. Caïc càûp naìy coï nhiãûm vuû:
  - Giuïp âåî nhau trong
   
  Gửi ý kiến